Π.Γ.Ε.

ΠΓΕ «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»: το όνομα μιας περιοχής,ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου:

  • — που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη εν λόγω χώρα, και
  • — του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, και
  • — του οποίου η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Όλα τα προϊόντα της Φάρμας Αποστολάκος (και ιδιέταιρα το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και οι ελίες έχουν αυτήν ένδειξη)